Oferta – AZAK

A Z A K 7

Oprogramowanie do obsługi archiwum zakładowego lub składnicy akt

| Informacja o aktualizacjach |

| Lista użytkowników |

Oprogramowanie zgodne z następującymi przepisami:

♦ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz.67)

♦ Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2015 poz. 1446)

♦ Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. 2015 poz. 1743)

♦ Zarządzenie Nr 20 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt (Dz.U. 2016 poz. 20)

Wybrane funkcje oprogramowania:

♦ możliwość prowadzenia ewidencji z kilku jednostek-organizacyjnych;
♦ kontrola poprawności kwalifikowanej dokumentacji poprzez rzeczowy wykaz akt;
♦ ewidencja dokumentacji przejmowanej z komórek organizacyjnych            (z podziałem na rodzaje dokumentacji: aktowa, elektroniczna, medyczna, osobowa, osobowa studentów, sądowa oraz techniczna);
♦ wyłączanie materiałów archiwalnych (kategoria A) wraz z eksportem  spisów w formacie CSV zgodnym ze specyfikacją Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz archiwów państwowych;
♦ wyłączanie dokumentacji kategorii BE;
♦ wyłączanie dokumentacji niearchiwalnej (kategoria B);
♦ brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (w formie spisów);
♦ wyszukiwanie dokumentacji różnych rodzajów (m.in. osobowej);
♦ udostępnianie dokumentacji;
♦ topografia zasobu archiwum;
♦ możliwość podłączania dokumentów elektronicznych do teczki;
♦ raporty i statystyka stanu zasobu archiwum (eksport raportów do formatu xls lub pdf) w tym m.in. podział dokumentacji na wypadek zagrożenia;
♦ uprawnienia kont użytkowników do bazy danych na poziomie komórki organizacyjnej oraz dostępu do danych osobowych (RODO);
♦ obsługa kodów kreskowych (format CODE128A);
♦ obsługa znaków UNICODE (dostępne są wszystkie alfabety świata);
♦ automatyczna aktualizacja oprogramowania (potrzebny dostęp do Internetu).

Prezentacja:

Oprogramowanie wykonane w architekturze klient-serwer.
Serwer bazodanowy Postgresql gwarantuje dużą wydajność i stabilność pracy. Jest narzędziem darmowym (licencja BSD – nie posiada ona żadnych restrykcji co do używania kodu źródłowego)

Aplikacja pracuje na stacjach roboczych z systemem operacyjnym Windows nie potrzebuje żadnego dodatkowego oprogramowania;

Możliwość instalacji oprogramowania (serwer +  klient) na jednym stanowisku.

Program do obsługi archiwum zakładowego