wersja 7.51.0

♦ umożliwiono zmianę numeru spisu w wykazie spisów zdawczo-odbiorczych;